Biologisk mangfold

Biologisk mangfold = Variasjonen i alt levende

Det er variasjoner mellom biotoper, økosystem, arter og genetiske variasjoner innen samme art. Det er også en variasjon innen de økologiske funksjonene som arter har i et økosystem. (Derfor er det viktig plantere forskjellige blomster, siden insektsarter har forskjellige favoritter)

For å forklare biologisk mangfold må vi først klargjøre noen begrep. Det snakkes ofte om økosystem, økosystemsprosesser og økosystemtjenester. De er alle svært viktige for oss mennesker.

Et økosystem utgjøres av en ikke-levende miljø, organismene som lever i dette miljøet og samspillet mellom den ikke-levende miljøet og de levende organismene. Dette samspill gir grunnen til økosystemprosesser. Prosessene kan være alt fra utveksling av oksygen og CO2 mellom atmosfæren over nedbrytning av organisk materiell til påfyll av grunnvann. Disse prosessene opprettholder og endrer altså økosystemet.

Flere arter, og platser der disse artene kan leve, øker sannsynligheten at økosystemprosessene fungerer og kan gå tilbake til samme funksjon hvis det ville bli en størning i systemet. En høy biologisk mangfold bidrar altså til høyere resiliens. Hvorfor er dette viktig for oss mennesker? Det vil vi se på nå.

En økosystemprosess kan være pollinering. Pollinering er et av mange eksempler på økosystemprosesser som direkte er til nytte for mennesket. De kalles for økosystemtjenester. Mennesket er beroende av økosystemtjenester. Ellers ville vi ikke få mat, oksygen, vann, og mye annet. En høy motstandsdyktighet vil sikre oss at, hvis noe skjer, vil økosystemet fortere gå tilbake til sin opprinnelige funksjon, slik at vi kan overleve. Derfor er det biologiske mangfoldet en viktig del i livet vårt.

Dessverre har eksploatering av naturen resultert i at mange arter mistet habitatet sitt og det biologiske mangfoldet har minsket. Flere og flere byer bygges, og naturen og det biologiske mangfoldet må betale for det. Men til sist er det vi mennesker som må betale den totale summen. Derfor er det viktig at vi legger tilrette for å øke det biologiske mangfoldet. Så hvorfor ikke starte med byene våre?

Hva er urban biologisk mangfold?

Når bygninger, parkering, hus og torg erstatter grønne arealer resulterer det i fragmentering og endringer av naturlige habitat. Samtidig får vi miljøer som parker, hager, felleshager, veikanter, og tomme arealer.

Resultatet blir at det bare er arter som klarer av å leve i dette miljøet, som kan etablere seg i byen. Noen arter kan nytte de nye grønne arealene som etableres og kan øke i antall. Men selve artssammensetningen er forskjellig fra naturlige grønne arealer utenfor byen.

Mange store byer i flere land har allerede begynt å ta inn naturen i byen. Dette kan gjøres på mange forskjellige måter, og det er spesielt viktig att det økologiske, sosiale og estetiske får spille en rolle i byplanleggingen.

Historisk fakta

Siden de første store byene dukket opp på vår planet har naturen fått en alt mindre rolle i utformingen av bloplasser. Byer og naturen ble separerade fra hverandre og så også mennesket og naturen. Men det var mange som hadde idéer om hvordan naturen kunne bidra til mer trivsel i byene. I London, på 1600-tallet, var det John Evelyn som foreslog at fler trer ville minske forurensningene som kom fra industriene. Idéen hans var å plantere flere blokk med tre og blomster. 

Da byene vokste seg større og større blev det tydelig at byplanlegging er viktig for å forbedre miljøen i byene. En måtte forstå de sambandet mellom økologiske og sosiale prosesser hvis man ønsker å forstå byutvikling. Hvis man ikke tar hensyn til dette, ville natur og kultur forfalle. Det syntes Patrick Geddes og Lewis Mumford som begge snakket for den grønne byutviklingen i slutten av 1800-tallet. Etter det var det flere andre som følte at naturen må spille en viktig rolle i byplanleggingen.

I dag har man innsett at byer er en viktig del i bevaring av biologisk mangfold. Det er ikke bare biologisk mangfold i byer som er av verdi for mennesket. Uten det er også byer som er av verdi for bevaringen av det biologiske mangfoldet.